POWIADOMIENIE: Aktualizujemy niniejszy regulamin z dniem 17 lipca 2024 – Poznaj nowe postanowienia

Fall Guys - UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Ostatnia aktualizacja 16.02.2024

Wybierając „Wyrażam zgodę”, kupując lub pobierając grę „Fall Guys” lub powiązane usługi bądź korzystając z nich (gra i usług zwane dalej łącznie „Usługami”) Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („Umowy”), w tym umowy o arbitraż i postanowienie o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia pozwów zbiorowych opisane w ust. 18 poniżej. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszej Umowy, nie może kupować i pobierać Usług ani z nich korzystać. Wszelkie odniesienia do „Usług” w niniejszej Umowie stanowią odniesienie do dowolnej części dowolnych z naszych Usług. Niniejsza Umowa stanowi wiążącą umowę między Użytkownikiem a spółką Epic Games, Inc., zawartą na rzecz Podmiotów Epic (zdefiniowanych poniżej), z wyjątkiem użytkowników naszych Usług na platformie Steam, w przypadku których niniejsza Umowa stanowi wiążącą umowę między Użytkownikiem a spółką EGFG LLC, prowadzącą działalność pod nazwą Epic Games, zawartą na rzecz Podmiotów Epic.

1. Konta i usługi Epic
W celu korzystania z Usług konieczne może być posiadanie konta („Konto”). W celu utworzenia Konta Użytkownik musi podać zgodne z prawdą i rzetelne informacje na temat swojej tożsamości na stronie rejestracji Konta i aktualizować je. Użytkownik nie może udostępniać Konta innym osobom i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych uwierzytelniających logowania do Konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania powiązane z jego Kontem. Możemy zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika wedle własnego wyłącznego uznania. Użyte w niniejszej Umowie sformułowanie „wedle własnego wyłącznego uznania” należy rozumieć jako „w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny albo bez przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia”. W celu zapoznania się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi Kont Epic Games należy skorzystać z tego łącza .

Gra korzysta z Usług Online Epic (Epic Online Services, „EOS”) obsługiwanych przez spółkę Epic Games, Inc. i obejmuje oprogramowanie klienckie (“Oprogramowanie EOS”) zintegrowane z oprogramowaniem gry. Po rozpoczęciu nowej sesji gry najnowsza wersja Oprogramowania EOS zostanie automatycznie pobrana na urządzenie Użytkownika, zaś Użytkownik nie będzie o tym informowany. Oprogramowanie EOS jest wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia funkcji EOS takich jak uwierzytelnianie, logowanie, czat głosowy i nakładki w grze związane ze społecznością. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://dev.epicgames.com/services.

Gra korzysta również z systemu Easy Anti-Cheat, obsługiwanego przez Epic Games International S.à r.l., który obejmuje oprogramowanie dla klienta zintegrowane z oprogramowaniem gry. System Easy Anti-Cheat jest wykorzystywany do wykrywania nieuczciwego oprogramowania do oszukiwania i zapobiegania jego działaniu. Szczegółowe informacje przedstawiono w ust. 7.

2. Licencja
Na mocy niniejszej Umowy na oprogramowanie udziela się Użytkownikowi licencji – oprogramowanie nie jest przedmiotem sprzedaży. Z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania postanowień niniejszej Umowy przez Użytkownika, w tym przedstawionego poniżej Regulaminu postępowania, udzielamy Użytkownikowi osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na: (a) korzystanie z naszych Usług na użytek własny Użytkownika; oraz (b) rejestrowanie i publiczne wyświetlanie materiałów audiowizualnych z korzystania przez Użytkownika z naszych Usług („Materiały Użytkownika przesyłane strumieniowo”) w serwisach internetowych strumieniowego przesyłania materiałów wideo i mediów społecznościowych. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług na PlayStation® Platform, powyższa licencja ogranicza korzystanie z naszych Usług wyłącznie do PlayStation® Platform należącej do Użytkownika lub pozostającej pod jego kontrolą albo innego tego rodzaju systemu, w którym PlayStation™Network udostępnia nasze Usługi.

Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pomocą systemu PlayStation®4 („PS4™”) i nasze Usługi umożliwiają Użytkownikowi użycie przycisku „UDOSTĘPNIJ” w systemie PS4™, udzielamy Użytkownikowi osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z przycisku „UDOSTĘPNIJ” w celu powielania lub przesyłania strumieniowego materiałów audiowizualnych z tych Usług do usług zewnętrznych obsługiwanych przez system PS4™. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do naszych Usług, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

3. Treści i TU
Nasze Usługi zawierają Treści. Używamy terminu „Treści” w znaczeniu wszelkich materiałów, informacji, technologii, oprogramowania i innych treści dostępnych za pośrednictwem naszych Usług, w tym znaków towarowych, logo, interfejsów wizualnych, obrazów, ilustracji, projektów, opracowań, artykułów, reklam, oprogramowania, kodów komputerowych, usług, tekstu, rysunków, zdjęć, plików dźwiękowych i plików wideo oraz ich wyboru i układu. Treści obejmują również Treści tworzone przez Użytkownika („TU”), czyli Treści zamieszczane w naszych Usługach przez Użytkowników. Wszelkie Treści stanowią i będą stanowić wyłączną własność Mediatonic Limited lub jej licencjodawców oraz są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, tajemnicą handlową prawem własności intelektualnej i innymi prawami.

Zamieszczając TU Użytkownik:

 1. Oświadcza, gwarantuje i przyjmuje, że posiada wszystkie niezbędne prawa i upoważnienia do publikowania za pośrednictwem naszych Usług lub udostępniania nam takich Treści oraz udzielania praw przyznawanych na mocy niniejszego dokumentu;
 2. Udziela nam i naszym licencjobiorcom i licencjodawcom niewyłącznej, bezterminowej, przenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie i podlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na korzystanie, hosting, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych na podstawie, publiczne wykonywanie, publiczne udostępnianie lub przekazywanie i komunikowanie w inny sposób TU lub dowolnej ich części, w dowolny sposób i w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego nośnika lub forum, istniejącego obecnie lub opracowanego w przyszłości, bez powiadomienia Użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich, wypłaty wynagrodzenia na ich rzecz lub uznawania ich autorstwa w dowolny sposób;
 3. Udziela wszystkim pozostałym użytkownikom, którzy mogą uzyskać dostęp do TU i korzystać z nich w naszych Usługach, prawa do wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania, wykonywania, tworzenia dzieł zależnych oraz komunikowania i rozpowszechniania TU Użytkownika w naszych Usługach lub za ich pośrednictwem bez dodatkowego powiadomienia, uznawania autorstwa lub wypłaty wynagrodzenia na rzecz Użytkownika;
 4. W maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy przepisów obowiązującego prawa zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych oraz praw do wizerunku i prywatności, które mogą przysługiwać Użytkownikowi w związku z takimi TU;
 5. Przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie TU.

Użytkownikowi zabrania się wgrywania TU naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich lub przepisy prawa, postanowienia niniejszej Umowy lub prawa osób trzecich do prywatności i wizerunku. Możemy usuwać, edytować lub wyłączać TU wedle własnego wyłącznego uznania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za TU, za ich usunięcie albo nieusuwanie ich bądź innych Treści. Możemy, ale nie musimy, wstępnie sprawdzać TU przed udostępnieniem ich w naszych Usługach. Nie rekomendujemy żadnych TU dostępnych w naszych Usługach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących moderacji proszę odwiedzić Centrum Bezpieczeństwa.

W celu poprawy doświadczeń w zakresie korzystania z platformy Fall Guys tworzy rekomendacje dotyczące poziomów gry. Rekomendacje te bazowane są na podstawie informacji dotyczących gry, takich jak: ile razy grano na danym poziomie (zarówno indywidualnie, jak i grupowo), kiedy miałą miejsce ostatnia aktualizacja poziomu, procent graczy, który ukończył poziom lub wyszedł z gry przed ukończeniem poziomu i średnia ilość respawnów wymagana do ukończenia poziomu.

4. Funkcje wirtualne
Nasze Usługi obejmują „Funkcje wirtualne”. Używamy terminu „Funkcje wirtualne” w znaczeniu praw, na które udzielamy Użytkownikowi licencji w celu uzyskiwania dostępu do lub korzystania z określonych funkcji, które możemy udostępnić w naszych Usługach. Przykłady Funkcji wirtualnych mogą obejmować dostęp do Treści cyfrowych lub możliwych do odblokowania, dodatkowych lub ulepszonych funkcji (w tym usług dla wielu graczy), zasobów wirtualnych, osiągnięć w grze i wirtualnych punktów, monet i walut. Po rejestracji lub dokonaniu płatności w celu korzystania z Funkcji wirtualnych, udzielamy Użytkownikowi osobistej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na uzyskiwanie dostępu do wybranych Funkcji wirtualnych. Funkcje wirtualne nie mają wartości pieniężnej ani żadnej wartości poza naszymi Usługami. Użytkownik nie może sprzedać, wprowadzić na rynek, przekazać ani wymienić za gotówkę Funkcji wirtualnych. Wszelkie płatności dokonywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Funkcji wirtualnej są bezzwrotne, chyba że określono inaczej.

5. Aktualizacje, obsługa serwera internetowego i przerwy w działaniu
Możemy zmieniać, modyfikować lub aktualizować Usługi, Treści lub Funkcje wirtualne, na drodze automatycznej aktualizacji lub w inny sposób, wedle własnego wyłącznego uznania. Na przykład możemy chcieć zaktualizować lub zresetować określone parametry w celu wyważenia rozgrywki i korzystania z naszych Usług. Tego rodzaju aktualizacje albo restarty mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z danego środowiska gry i mogą wpłynąć na rozgrywkę i Funkcje wirtualne pozostające pod kontrolą Użytkownika. Jeżeli nasze Usługi korzystają z serwerów internetowych, nie zobowiązujemy się do dalszego udostępniania tych serwerów i możemy zakończyć świadczenie funkcji internetowych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania okresowych przerw w działaniu naszych Usług zgodnie z harmonogramem lub w inny sposób, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez powiadomienia, w celu przeprowadzenia konserwacji naszych Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy przerwać, zawiesić lub zakończyć działanie naszych Usług z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn będących poza naszą kontrolą i nie możemy zagwarantować, że Użytkownik będzie w stanie uzyskać dostęp do naszych Usług lub swojego Konta w wybranym przez siebie momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za konsekwencje wynikające ze zmian, modyfikacji, aktualizacji lub przerw w działaniu naszych Usług lub zawieszenia jakichkolwiek Usług.

6. Połączenie z Internetem
Niektóre funkcje Usług mogą wymagać połączenia z Internetem, które Użytkownik musi zapewnić na własny koszt. Użytkownik ponosi wszelkie koszty i opłaty naliczone przez dostawcę usług internetowych w związku z pobieraniem naszych Usług i korzystaniem z nich.

7. Wykrywanie Oszustw i Oszukiwania
W celu zapewnienia Użytkownikom pozytywnego, uczciwego i opartego na rywalizacji doświadczenia korzystania z Usług możemy korzystać z określonych narzędzi, oprogramowania i technologii („Wykrywanie oszustw i oszukiwania”) w celu wykrywania i zapobiegania działaniu programów, sposobów i innych procesów, które (i) są wykorzystywane do hakowania, kradzieży kont oraz wszelkich innych nieuprawnionych lub nieuczciwych czynności w Usługach („Oszustwo”) lub (ii) zapewniają Użytkownikowi lub innym Użytkownikom przewagę konkurencyjną w Usługach („Oszukiwanie”, „Oszukiwać”), w tym botów, hacków, dodatków, złośliwego oprogramowania, skryptów i modyfikacji, które nie zostały przez nas wyraźnie dozwolone. Użytkownik nie będzie:

a. Oszukiwać ani zachęcać do Oszukiwania;
b. dokonywać ani zachęcać innych do dokonywania Oszustw;
c. opracowywać, wprowadzać na rynek, oferować, sprzedawać, rozpowszechniać ani w inny sposób udostępniać narzędzi umożliwiających Oszukiwanie; ani
d. Podejmowanie prób ingerencji, modyfikacji, wyłączania, zakłócania albo obchodzenia oprogramowania, narzędzi albo technologii wykorzystywanych do wykrywania oszustw i oszukiwania i zapobiegania im.

Podczas instalacji oprogramowania może również zostać zainstalowane Oprogramowanie do wykrywania oszustw i oszukiwania. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na instalację Oprogramowania do wykrywania oszustw i oszukiwania albo w jakimkolwiek momencie usunie je albo je wyłączy, licencja na korzystanie z Usług wygasa automatycznie, a Użytkownik nie może dalej korzystać z Usług. Usługi albo Oprogramowanie do wykrawania oszustw i oszukiwania mogą gromadzić i przesyłać szczegółowe informacje dotyczące konta, rozgrywki oraz potencjalnych nieuprawnionych programów albo procesów w związku z Wykrywaniem oszustw i oszukiwania. Jeśli wykryte zostaną Oszustwa albo Oszukiwanie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy skorzystać z dowolnego albo ze wszystkich naszych praw wynikających z niniejszej Umowy.

8. Regulamin postępowania
Użytkownik nie będzie podejmował następujących działań ani prób podejmowania następujących działań:

 • Korzystanie ani zezwalanie na korzystanie z Usług w żadnym bezprawnym ani nielegalnym celu, ani w celu innym niż cel wyraźnie określony niniejszą Umową.
 • Sprzedaż, wypożyczanie, najem, udostępnianie ani udzielanie dostępu do swojego Konta innym osobom ani korzystania z Konta innego użytkownika.
 • Modyfikowanie, adaptowanie, udzielenie sublicencji, tłumaczenie, odsprzedaż, retransmisja, przeprowadzanie inżynierii wstecznej, dekompilacji ani rozkładania na czynniki składowe kodu żadnych części Usług.
 • Przeprowadzanie inżynierii wstecznej albo podejmowanie prób wyodrębnienia czy też innego rodzaju wykorzystania kodu źródłowego albo innych danych z naszych Usług.
 • Korzystanie z Usług w celu budowy usługi albo gry, które stanowiłyby konkurencję dla naszych Usług, albo wspierania innych osób w budowie usługi albo gry, które stanowiłyby konkurencję dla naszych Usług.
 • Usuwanie z naszych Usług znaków informujących o zastrzeżeniu, ochronie prawem autorskim, tajemnicą handlową albo oznaczeń ostrzegawczych.
 • Tworzenie albo publiczne wyświetlanie Materiałów Użytkownika przesyłanych strumieniowo, jeżeli materiały te: (a) błędnie przedstawiają naszą tożsamość, nazwy, funkcjonalności albo funkcje naszych Usług albo prawa albo zobowiązania prawne jakichkolwiek osób w odniesieniu do Usług; albo (b) wpływają niekorzystnie na nasze prawa w sposób nieuczciwy albo niezgodny z prawem.
 • Uszkadzanie, zakłócanie, utrudnianie korzystania z naszych Usług, na jakimkolwiek serwerze, sieci albo systemie wykorzystywanych do wspierania albo świadczenia Usług, własności innych osób, albo możliwości innego użytkownika do korzystania i czerpania zadowolenia z naszych Usług, jak na przykład zaangażowanie w ataki typu „odmowa usługi”, rozsyłanie spamu, hakowanie albo przesyłanie wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich, agentów czyszczących, oprogramowania szpiegującego, uszkodzonych plików albo bomb zegarowych.
 • Podejmowanie prób badania, skanowania albo testowania słabych punktów albo obchodzenia czy też naruszania środków bezpieczeństwa albo uwierzytelniania naszych Usług.
 • Nękanie, grożenie, znęcanie się, upokarzanie, przesyłanie spamu albo podejmowanie jakichkolwiek innych działań wobec innych użytkowników naszych Usług, które są niechciane, tak jak wielokrotne przesyłanie niechcianych wiadomości, znieważanie, ataki personalne czy wygłaszanie opinii o innych osobach w oparciu o ich rasę, orientację seksualną, religię, narodowość albo jakikolwiek inny aspekt.
 • Zamieszczanie Treści Użytkownika albo organizowanie jakichkolwiek działań albo grup, bądź uczestniczenie w działaniach albo grupach, które są niestosowne, noszące znamiona nadużycia, napastliwe, bluźniercze, zastraszające, nienawistne, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, o charakterze wyraźnie seksualnym, obelżywe, stanowiące naruszenie, ingerujące w prywatność lub w inny sposób budzące uzasadnione wątpliwości.
 • Publikowanie, zamieszczanie, przesyłanie bądź rozpowszechnianie Treści Użytkownika, które są niezgodnych z prawem lub na swobodne rozpowszechnianie których nie posiada się pozwolenia albo które uznamy za napastliwe, bluźniercze, zastraszające, nienawistne, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, o charakterze wyraźnie seksualnym, obelżywe, stanowiące naruszenie, ingerujące w prywatność albo bezprawne.
 • Zamieszczanie albo przesyłanie wiadomości w jakichkolwiek innych celach niż komunikacja osobista. Zakazane wiadomości obejmują reklamy, spam, pocztę łańcuchową, schematy piramidowe oraz inne rodzaje nakłaniania lub działalności komercyjnej;
 • Podszywanie się pod inne osoby albo fałszywe sugerowanie, że jest się naszym przedstawicielem albo pracownikiem.
 • Nieodpowiednie korzystanie ze wsparcia technicznego w grze albo z przycisków reklamacji albo przesyłanie fałszywych zgłoszeń.
 • Korzystanie z jakichkolwiek aplikacji typu robot, pająk, aplikacji służących do przeszukiwania witryn/pobierania danych z witryn oraz innych urządzeń służących do wyszukiwania, indeksowania, „pobierania,” „eksploracji danych” albo gromadzenia treści Serwisów w inny sposób, powielania albo obchodzenia struktury nawigacyjnej albo prezentacji Serwisów.
 • Zbieranie, gromadzenie albo przeprowadzanie phishingu w celu uzyskania prywatnych danych innych użytkowników naszych Usług, takich jak na przykład hasła.
 • Korzystanie z albo rozpowszechnianie nieuprawnionego oprogramowania albo narzędzi przy korzystaniu z naszych Usług, takich jak oprogramowanie „auto”, „makro”, oprogramowanie „pozwalające na oszukiwanie”, aplikacje, korzystanie z błędów oprogramowania (exploits), cheatów albo z narzędzi do hakowania, zmieniania albo oszukiwanie w grze w jakikolwiek sposób.
 • Modyfikowania plików albo jakichkolwiek innych części Usług, do których modyfikowania nie ma się udzielonych wyraźnych uprawnień.
 • Korzystanie z błędów oprogramowania, cheatów, nieudokumentowanych funkcjonalności, błędów projektowych albo problemów występujących w naszych Usługach.
 • Korzystanie z albo rozpowszechnianie podrobionego oprogramowania albo podrobionych Treści związanych z naszymi Usługami w tym Funkcjami wirtualnymi.
 • Podejmowanie prób korzystania z naszych Usług za pośrednictwem jakichkolwiek usług, które nie są przez nas kontrolowane albo autoryzowane.
 • Sprzedawanie, nabywanie, obrót albo innego rodzaju przekazywanie albo proponowanie przekazania swojego Konta, osobistego dostępu do naszych Usług, oraz jakichkolwiek treści związanych z Kontem Użytkownika, w tym z Funkcjami wirtualnymi, ani w ramach naszych Usług, ani w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, albo w odniesieniu do jakichkolwiek transakcji dokonywanych poza grą.
 • Korzystanie z naszych Usług w systemie prawnym, w ramach którego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu nie wolno nam oferować takich Usług.
 • Angażowanie się we wszelkie inne działania, które w sposób istotny zakłócają spokojne, uczciwe oraz pełne szacunku środowisko gry w naszych Usługach.
 • Wykorzystywanie informacji o użytkownikach dostępnych publicznie w dowolnej z naszych Usług (np. na tablicy wyników) w dowolnym celu, który nie jest związany z naszymi Usługami, w tym w celu podjęcia próby zidentyfikowania takich użytkowników w świecie rzeczywistym.
 • Przekazywanie którejkolwiek z naszych Usług obywatelowi innego kraju albo do miejsc docelowych, które jest zabronione na mocy amerykańskich oraz innych przepisów dotyczących kontroli eksportu.
 • Promowanie jakiejkolwiek działalności zabronionej opisanej powyżej, zachęcanie do jej podejmowania bądź branie w niej udziału.

Niektóre z naszych Usługi mogą opublikować dodatkowe zasady obowiązujące w przypadku korzystania przez Użytkownika ze wspomnianych usług.

W sytuacji napotkania innego użytkownika, który narusza którąkolwiek z tych zasad, należy zgłosić nam taką działalność, korzystając z funkcji „Pomoc” albo „Zgłoś nadużycie” w odpowiedniej Usłudze, o ile taka funkcja jest dostępna, albo skontaktować się z nami pod adresem https://support.fallguys.com/. Przeanalizujemy zgłoszenie i możemy, według naszego wyłącznego uznania, podjąć działania przeciwko każdemu, kto narusza nasz Regulamin postępowania, na przykład uniemożliwić dostęp do niektórych albo wszystkich naszych Usług oraz zamknąć Konto. Możemy również podejmować takie działania wedle wyłącznego własnego uznania wobec do każdego, kto świadomie składa fałszywe zgłoszenie w złej wierze.

Wedle wyłącznego własnego uznania możemy, ale nie musimy, monitorować albo nagrywać działalność online albo Treści w naszych Usługach.

9. Zawiadomienie i Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich
Zgodnie z przepisami ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami prawa, przyjęliśmy politykę wypowiadania umów, w stosownych okolicznościach określanych wedle naszego uznania, Użytkownikom albo posiadaczom kont, co do których zostanie uznane, że są winni powtarzających się naruszeń praw autorskich innych osób. Możemy ponadto, wedle własnego uznania, ograniczyć dostęp do Usług lub zaktualizować, przenieść, zawiesić albo zlikwidować konta dowolnych Użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie od tego, czy dochodzi do wielokrotnych naruszeń.

Jeśli Użytkownik sądzi, że jego dzieło zostało wykorzystane w Usługach w jakikolwiek sposób z naruszeniem praw autorskich, proszę złożyć zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia („Zawiadomienie na mocy ustawy DMCA”) naszemu Wyznaczonemu przedstawicielowi ds. praw autorskich na adres:

Legal Department [Dział Prawny]
Epic Games, Inc.
620 Crossroads Blvd.
Cary, NC 27518
Telefon: (919) 854-0070
E-mail: dmca@support.epicgames.com

Wymagania w zakresie prawidłowości stawiane zawiadomieniu na mocy DMCA określa 17 U.S.C. § 512(c)(3). Prosimy mieć ponadto na uwadze, że w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd co do tego, jakoby dowolne działania albo materiał w ramach Usługi stanowiły naruszenie, Użytkownik może zostać pociągnięty przez nas do odpowiedzialności z tytułu określonych poniesionych kosztów i szkód.

10. Wypowiedzenie Umowy
Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do momentu wypowiedzenia przez Użytkownika albo przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę, usuwając wszystkie kopie oprogramowania oraz zaprzestając korzystania z naszych Usług. Możemy wedle naszego wyłącznego uznania zawiesić albo zamknąć Konto Użytkownika oraz uniemożliwić mu korzystanie z dowolnych naszych Usług w tym w przypadku, gdy uznamy, że korzystanie z naszych Usług narusza niniejszą Umowę albo obowiązujące prawo albo gdy zdecydujemy się nie kontynuować świadczenia żadnej Usługi żadnej osobie z dowolnego powodu. Jeśli zostanie przez nas podjęte jakiekolwiek działanie opisane w niniejszym ustępie, wszelkie licencje, które mogą przysługiwać Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, wygasną oraz, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy, kredytu ani żadnego innego zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych z tytułu dowolnych Usług, wliczając w to wszelkie Wirtualne funkcje. Wykonywanie przez nas któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszej Umowy pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich środków prawnych, do których możemy być uprawnieni na mocy prawa albo zasad słuszności. Ustępy 3, 5 oraz 9-22 niniejszej Umowy pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

11. Podmioty zewnętrzne
Korzyści płynące z niniejszej Umowy przysługują Podmiotom Epic, które mogą niezależnie egzekwować warunki niniejszej Umowy wobec Użytkownika.

12. Prywatność
Deweloperem i operatorem „Fall Guys”” jest spółka Mediatonic Limited. Mediatonic Limited przetwarza dane osobowe dotyczące graczy zgodnie ze swoją Polityką prywatności. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności i ją zrozumiał.

13. Treści podmiotów zewnętrznych
Nasz Usługi mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych oraz usług podmiotów zewnętrznych. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych oraz usług i nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść ani za gromadzenie, wykorzystanie ani ujawnianie danych osobowych.

14. Wyłączenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ŚWIADCZYMY NASZE USŁUGI „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE”, „Z WSZELKIMI WADAMI”, „WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI” I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI ANI WARUNKÓW. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. MEDIATONIC LIMITED, EGFG LLC, EPIC GAMES, INC., ICH JEDNOSTKI STOWARZYSZONE I ZALEŻNE ORAZ WSZYSCY ICH ODPOWIEDNI PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ORGANÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRZEDSTAWICIELE, PEŁNOMOCNICY, CESJONARIUSZE, NASTĘPCY PRAWNI, UDZIAŁOWCY, PARTNERZY I DOSTAWCY („PODMIOTY EPIC”) NINIEJSZYM NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO ŻADNYCH WARUNKÓW, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH.

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO NIE UDZIELAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH GWARANCJI ANI NIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ŻADNYCH TAKICH WARUNKÓW, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH ANI GWARANCJI CZY TEŻ WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPOWANIA, UŻYTKOWANIA ALBO PRAKTYKI. NIE GWARANTUJEMY ANI NIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ W CHARAKTERZE WARUNKÓW UMOWNYCH DO BRAKU ZAKŁÓCEŃ PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG; ŻE NASZE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKÓW; ŻE DZIAŁANIE NASZYCH USŁUG BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE, BEZPIECZNE, DOSTĘPNE W OKREŚLONYM CZASIE ALBO MIEJSCU, ANI WOLNE OD USTEREK, BŁĘDÓW, KORUPCJI, STRAT, HAKOWANIA, WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; ANI ŻE NASZE USŁUGI BĘDĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ ALBO BĘDĄ ZGODNE Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM.

15. Ograniczenie odpowiedzialności
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PODMIOTY EPIC W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, NASTĘPCZE ANI RETORSYJNE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, WARTOŚCI FIRMY ANI INNE STRATY NIEMATERIALNE, OPARTE NA NARUSZENIU UMOWY, NARUSZENIU GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT ANI NA INNEJ PODSTAWIE, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY ALBO STRATY WYNIKAJĄCE Z:

 1. DOSTĘPU ALBO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ALBO BRAKU MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU ALBO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NASZYCH USŁUG;
 2. JAKIEGOKOLWIEK ZACHOWANIA ALBO TREŚCI PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO KORZYSTAJĄCEGO Z NASZYCH USŁUG;
 3. JAKICHKOLWIEK TREŚCI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH USŁUG;
 4. JAKIEGOKOLWIEK WYKORZYSTANIA ALBO NIEWYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA PRZESYŁANYCH STRUMIENIOWO; ALBO
 5. NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, WYKORZYSTANIE ALBO ZMIANY TRANSMISJI UŻYTKOWNIKA ALBO TREŚCI, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA) ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ JEŻELI JAKIKOLWIEK ŚRODEK PRAWNY OKREŚLONY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

PONADTO, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW EPIC NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITYCH KWOT, KTÓRE UŻYTKOWNIK (EWENTUALNIE) OPŁACIŁ ZA USŁUGI ZGODNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM W CIĄGU 12 (DWUNASTU) MIESIĘCY, BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

16. Zwolnienie z odpowiedzialności
Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Jeżeli przepisy prawa obowiązujące z systemie prawnym Użytkownika zabraniają mu podjęcia poniższego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności, wtedy w zakresie dozwolonym przepisami prawa Użytkownik przyjmuje wszelką odpowiedzialność z tytułu wszystkich roszczeń, żądań, powództw, strat, zobowiązań i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej, kosztów i opłat związanych z powołaniem biegłych), które stanowią określony przedmiot poniższego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności.

Użytkownik zobowiązuje się opłacić koszty obrony oraz zwolnić Podmioty Epic z odpowiedzialności z tytułu roszczeń, zobowiązań, odszkodowań, wyroków, orzeczeń, strat, kosztów, wydatków i opłat (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z (i) wszelkich roszczeń, które, jeżeli okażą się być oparte na uzasadnionych podstawach, stanowiłyby naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy albo zaniedbanie Użytkownika; (ii) wszelkich działań albo zaniechań Użytkownika podczas użytkowania Usług albo (iii) Treści tworzonych przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić na żądanie Podmiotów Epic wszelkie koszty obrony procesowej poniesione przez Podmioty Epic oraz zwrócić kwoty wszelkich płatności dokonanych albo strat poniesionych przez Podmioty Epic, na podstawie orzeczenia sądu albo ugody, w odniesieniu do spraw określonych w niniejszym ustępie.

17. Prawo właściwe
Niniejsza Umowa ma zastosowanie i będzie interpretowana zgodnie z prawem amerykańskiego stanu Karolina Północna, bez względu na określone w nim normy kolizyjne. W przypadku jakichkolwiek roszczeń i sporów, które nie podlegają pod zapis na arbitraż zawarty w ust. 18 poniżej, wyłączna właściwość miejscowa w przypadku wszelkich roszczeń albo powództw wynikających z albo związanych z niniejszą Umową czy też naszymi Usługami będzie przysługiwać Sądowi Najwyższemu hrabstwa Wake stanu Karolina Północna albo w przypadku właściwości sądów federalnych, Sądowi Dystryktowemu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dla Dystryktu Wschodniego Karoliny Północnej, a Użytkownik udziela wyraźnej zgody na poddanie się właściwości osobowej takich właśnie sądów.

18. Rozstrzyganie sporów w drodze wiążącego arbitrażu
AKCEPTUJĄC WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, OBIE JEJ STRONY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH ORAZ PRAWA DO UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM.

Ten ustęp oferuje uproszczony sposób rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a nami, jeśli takowe się pojawią. Większość wątpliwości Użytkownika można rozstrzygnąć, kontaktując się z działem obsługi klienta pod adresem https://support.fallguys.com/. Jeżeli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć wątpliwości Użytkownika, zobowiązujemy się razem z Użytkownikiem, że będziemy związani procedurą określoną w niniejszym ustępie w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów między nami.

Niniejszy ustęp stanowi umowę między Użytkownikiem a nami i ma zastosowanie do naszych odpowiednich przedstawicieli, pracowników, jednostek stowarzyszonych, poprzedników i następców prawnych, osób uprawnionych i cesjonariuszy. Niniejszy zapis na arbitraż potwierdza transakcję zawartą w ramach międzystanowego obrotu handlowego i dlatego też interpretacja i egzekwowanie tego ustępu podlegać będzie amerykańskiej Federalnej ustawie o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act).

(A) Roszczenia objęte arbitrażem
Wszelkie spory, roszczenia albo kwestie sporne wynikające z niniejszej Umowy albo z nią związane, wszelkie nasze Usługi oraz związane z nimi działania marketingowe albo relacja między Użytkownikiem a nami ( „Spory”) będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu. Obejmuje to roszczenia powstałe przed zawarciem przez Użytkownika niniejszej Umowy. Roszczenia nieobjęte niniejszym ustępem to roszczenia (a) dotyczące naruszenia, ochrony albo ważności tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków towarowych albo praw patentowych Użytkownika, naszych albo naszych licencjodawców; albo (b) wniesione do sądu ds. drobnych roszczeń.

(B) Nieformalne negocjacje
W pierwszej kolejności razem z Użytkownikiem podejmiemy próbę rozstrzygnięcia wszelkich Sporów drogą nieformalną na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Nieformalne negocjacje rozpoczną się w momencie otrzymania pisemnego zawiadomienia skierowanego przez jedną ze Stron do drugiej Strony („Zawiadomienie o Sporze”). Zawiadomienie o Sporze musi zawierać: (a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe strony zgłaszającej roszczenie; (b) opis charakteru oraz podstawy roszczenia albo sporu; oraz (c) określenie konkretnej formy dochodzonego odszkodowania. Zawiadomienie o Sporze zostanie przesłane przez nas Użytkownikowi na jego adres rozliczeniowy albo adres e-mail. Użytkownik ma wysłać Zawiadomienie o Sporze, kontaktując się z działem obsługi klienta pod adresem https: //support.fallguys.com/.

(C) Wiążący arbitraż
Jeżeli nie będziemy w stanie razem z Użytkownikiem rozstrzygnąć Sporu nieformalnie, z zastrzeżeniem wyjątków w podpunkcie (A) i niniejszym podpunkcie (C), Użytkownik albo my rozstrzygniemy Spór ostatecznie i wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu. Wszelka decyzja arbitrażowa jednej strony będzie miała charakter ostateczny i wiążący dla drugiej. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. („JAMS”) zgodnie z postanowieniami regulaminu JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures obowiązującymi na dzień 1 lipca 2014 r. („Regulaminu JAMS”), z uwzględnieniem modyfikacji zawartych w niniejszej Umowie. Wpłacane przez Użytkownika opłaty arbitrażowe oraz wpłacana przez Użytkownika część wynagrodzenia arbitra będą regulowane przez Regulamin JAMS. Jeżeli arbiter uzna, że koszty te są nadmierne albo jeżeli Użytkownik wyśle nam zawiadomienie na powyższy adres Zawiadomienia o Sporze w którym stwierdzi, że nie jest w stanie wypłacić opłat wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, możemy wówczas pokryć odpowiednie opłaty i wydatki arbitrażowe. Arbitraż może być prowadzony osobiście, w drodze przedłożenia dokumentów, przez telefon lub przez Internet. Rozstrzygnięcie arbitra będzie mieć formę pisemną, zaś uzasadnienie wydawane jest na żądanie stron. Arbiter musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w przeciwnym razie wszelkie rozstrzygnięcie może zostać podważone. Użytkownik i my możemy dochodzić na drodze sądowej o uzyskanie nakazu wykonania arbitrażu, zawieszenie postępowania na czas arbitrażu lub potwierdzenie, modyfikację, unieważnienie bądź wydanie wyroku w zakresie orzeczenia arbitrażowego wydanego przez arbitra.

(D) Ograniczenia
UŻYTKOWNIK I MY USTALAMY, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO RZECZNIK GRUPY LUB POWÓD W RAMACH EWENTUALNEGO POZWU ZBIOROWEGO CZY POSTĘPOWANIA GRUPOWEGO. Arbiter nie może połączyć roszczeń innej osoby z roszczeniami Użytkownika oraz nie może prowadzić żadnego rodzaju postępowania grupowego czy pozwu zbiorowego. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratywne albo orzec o zabezpieczeniu roszczeń w drodze nakazu albo zakazu sądowego wyłącznie na korzyść osoby ubiegającej się o zasądzenie środków na jej rzecz i wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia ochrony uzasadnionej roszczeniem indywidualnym tej osoby. W przypadku uznania postanowień tego konkretnego podpunktu za niewykonalne, całość niniejszej umowy o arbitraż zostanie uznana nieważną.

(E) Miejsce
Jeśli konieczne będzie przeprowadzenie posiedzenia osobiście, odbędzie się ono albo w hrabstwie Wake w Karolinie Północnej albo w miejscu zamieszkania użytkownika; wybór należy do użytkownika. Wszelkie decyzje czy orzeczenia są wykonalne tak jak prawomocny wyrok dowolnego sądu właściwego albo w stosownych przypadkach możliwe jest wystąpienie do takiego sądu o zatwierdzenie przez sąd dowolnego orzeczenia i nadanie mu klauzuli wykonalności.

(F) Zmiany w niniejszej umowie o arbitraż
Nie wprowadzimy istotnych zmian do niniejszej umowy o arbitraż bez wyraźnej zgody Użytkownika.

(G) Rozdzielność postanowień
Jeżeli jakakolwiek klauzula w niniejszym ustępie (z wyjątkiem powyższej klauzuli zrzeczenia się prawa do wnoszenia pozwów zbiorowych) jest niezgodna z prawem albo niewykonalna, zostanie ona usunięta z niniejszego ustępu, zaś pozostała część ustępu pozostanie w pełni w mocy. W przypadku uznania klauzuli dotyczącej zrzeczenia się prawa do pozwu zbiorowego za niezgodny z prawem lub niewykonalny, cały niniejszy ustęp uznaje się za niewykonalny, a Spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd.

19. Zmiany
Tylko my możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać tę Umowę, aby uzyskać informacje o wszelkich zmianach. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszych usług po dacie wejścia w życie zmian oznacza zgodę na wprowadzone zmiany. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej Umowy, musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z naszych Usług.

20. Cesja
Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu bez powiadomienia Użytkownika, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może udzielić dalszej licencji, dokonać cesji, przenieść ani przekazać jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie próby udzielenia dalszej licencji, dokonania cesji, przeniesienia albo przekazania naruszające postanowienia niniejszego artykułu będą nieważne.

21. Postanowienia ogólne
Każde użycie w niniejszej Umowie pojęć „obejmują”, „obejmuje” albo „w tym” należy interpretować tak, jakby następowało po nim wyrażenie „w szczególności”. W przypadku gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną albo niewykonalną na mocy obowiązujących przepisów prawa, takie nieważne albo niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione takim ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbliżej odpowiada celowi oryginalnego postanowienia, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą nadal obowiązywać. Zrzeczenie się przez nas jakichkolwiek postanowień albo warunków przewidzianych niniejszą Umową nie będzie oznaczało późniejszego ani dalszego zrzeczenia się takiego postanowienia czy warunku ani żadnego innego postanowienia czy warunku, zaś niedochodzenie przez nas jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy czy jej postanowienia nie oznacza zrzeczenia się korzystania z takiego prawa czy postanowienia. Niniejsza Umowa, łącznie z wszelkimi innymi naszymi postanowieniami regulującymi korzystanie przez Użytkownika z naszych Usług, stanowi całość porozumienia zawartego pomiędzy Użytkownikiem a nami. Użytkownikowi, jako konsumentowi, mogą przysługiwać prawa na mocy obowiązujących przepisów prawa miejscowego, których nie można wykluczyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa te mają charakter nadrzędny wobec jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy.

22. Postanowienia dodatkowe dotyczące PlayStation®
Poniższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku korzystania przez Użytkownika z naszych Usług na systemie PlayStation®. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a nami, Epic Games, Inc., nie pomiędzy Użytkownikiem a spółką Sony Interactive Entertainment LLC („SIE”) ani jakimikolwiek z jej jednostek stowarzyszonych. Mimo to spółka SIE i jej jednostki stowarzyszone są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy. Wyłączna odpowiedzialność za nasze Usługi spoczywa na nas, nie na spółce SIE ani jakiejkolwiek z jej jednostek stowarzyszonych.

Dotyczy zakupów PlayStation™Store w Ameryce Północnej: Zakupy i korzystanie z nich podlegają Warunkom korzystania z usługi Sieci i Umowie z użytkownikiem. Użytkownik otrzymał sublicencję na tę usługę online od Sony Interactive Entertainment America. Dotyczy zakupów w PlayStation™Store w Europie: Wszelkie treści zakupione w sklepie w grze będą kupowane od Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i będą podlegały Warunkom korzystania z PlayStation™Network i Umowie z użytkownikiem dostępnej w PlayStation™Store. W przypadku każdego zakupu należy zapoznać się z prawami do wykorzystania, ponieważ mogą się one od siebie różnić. O ile nie zaznaczono inaczej, treści dostępne we wszelkich sklepach w grze mają tę samą klasyfikację wiekową, co gra.

Ustawowy wymóg ujawnienia – liczba aktywnych użytkowników w ujęciu miesięcznym w UE (ostatnia aktualizacja 16 lutego 2024 r.)

Szacowana średnia liczba aktywnych użytkowników Fall Guys w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wynosi 2,9 miliona.

Użytkownicy, który uzyskali dostęp do więcej niż jednej usługi lub produktu Epic w ciągu jednego miesiąca są uznawani za użytkowników każdej takiej usługi lub produktu.